Hoofdstuk 2:                                    Praktische zaken

In dit hoofdstuk staat wat u wilt weten als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, maar ook informatie voor als uw kind eenmaal op school zit. U vindt hier informatie over schooltijden, onze nieuwsbrief, eten en drinken op school, vakanties, ziekmelding en het halen en brengen van uw kind naar school.

Voor het eerst naar school
Als uw kind vier jaar wordt, gaat het voor het eerst naar de basisschool. Dit kan heel spannend zijn en brengt veel veranderingen met zich mee. Een goede voorbereiding voor ouder en kind is dan ook essentieel. Voorafgaand aan de aanmelding kunt u kennismaken op onze school door middel van een gesprek en een rondleiding. Ook kan de schoolgids van te voren worden toegestuurd, zodat  u eventuele vragen tijdens het kennismakingsgesprek direct kunt stellen. Natuurlijk kunt u deze ook inzien op onze website.
Heeft uw kind binnen de Springplank op de peuterspeelzaal of de kinderopvang gezeten, dan is de kans groot dat het de kinderen, waarbij het in de groep komt, al kent. De overstap naar de basisschool is bovendien minder groot doordat wij overal binnen de brede school steeds meer op dezelfde manier met de kinderen omgaan en met dezelfde thema’s  gaan werken. Uw zoon of dochter zal zich ook hierdoor thuis voelen in groep 1.
Voordat uw kind vier jaar wordt, bestaat de mogelijkheid om (na afspraak) vijf keer in de groep mee te doen, om sfeer te proeven en te acclimatiseren (voor ouder en kind). Dit zijn twee keer een ochtend en 3 keer een hele dag (inclusief lunch). De eerste schooldag na de vierde verjaardag kan het kind dan op onze basisschool “de Springplank” beginnen.

Aanmelding van een ouder kind
Wanneer u overweegt een ouder kind bij ons op school aan te melden, mag het uiteraard van te voren een dag komen meedraaien. Uw zoon of dochter kan dan zelf ervaren hoe leuk het op de Springplank is. De eerste schooldag bij ons op school wordt daardoor minder spannend en vooral iets om naar uit te zien!

Onze Nieuwsbrief: De Springtijding
Eenmaal in de veertien dagen, meestal op vrijdag, verschijnt de Springtijding. In deze digitale nieuwsbrief worden alle wetenswaardigheden rondom de brede school de Springplank vermeld en belangrijke informatie gecommuniceerd.
Door naar onze website te gaan en de link te activeren, ontvangt u de nieuwsbrief automatisch in uw postvak. Ouders die hun kinderen hebben aangemeld bij ons op school kunnen op die manier op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes. De Springtijding is ook te lezen op onze website: www.bredeschooldespringplank.nl.
In principe worden de schoolgids en de Springtijding digitaal toegezonden, alleen ouders die geen e-mailadres hebben krijgen een papieren versie. Het is wel mogelijk om de Schoolgids, de Jaarkalender en  de Springtijding op twee adressen te ontvangen.

Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:
• maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag :           08:30 uur tot 14:15 uur.
• woensdag :                                                                   08:30 uur tot 12:30 uur.

Continurooster
Op de Springplank hebben we sinds 2013 een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag allemaal op school met de eigen leerkracht in de groep eten. Bij de kleuters is er naast de leerkracht iemand aanwezig die helpt en ondersteunt tijdens de lunchpauze.
U hoeft hiervoor geen vergoeding te betalen. Wel moet u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter eten en drinken voor de lunchpauze  en de ochtendpauze bij zich heeft. Wij hebben op school afgesproken dat dit zo gezond mogelijk moet zijn. ‘s Ochtends kunnen de kinderen fruit meenemen en ’s middags een (of meerdere) boterhammen en geen snoep, koekjes of chips. Omdat de kinderen hun lege drinkkartonnetjes of plastic zakjes weer mee naar huis moeten nemen, is het handig als ze twee bekers en twee trommeltjes meekrijgen.
We hebben nu twee jaar gedraaid met dit continurooster. Uit de enquête, die begin vorig schooljaar is gehouden, blijkt dat een overgrote meerderheid blij is met deze verandering van de schooltijden en niet meer terug wil naar het oude rooster. Natuurlijk blijven we wel goed kijken of het rooster blijft aansluiten bij de huidige eisen en ontwikkelingen op dit gebied.  

Voor- en naschoolse opvang
Uw kind kan dagelijks van 07:15 uur tot 18:00 uur binnen onze brede school worden opgevangen. De voorschoolse en naschoolse opvang wordt verzorgd door Stichting KOOS, één van de samenwerkingspartners in de Springplank.  De opvang sluit aan op de schooltijden. U kunt op onze school een formulier krijgen waarmee u uw zoon of dochter kunt aanmelden. Ook op de website www.bredeschooldespringplank.nl is informatie te vinden.

Ziekmelding
Is uw zoon of dochter ziek, dan verzoeken wij u om dit voor 8.30 uur telefonisch aan ons te melden. Doet u dit niet, dan nemen wij contact met u op. Wij doen dit ook wanneer uw zoon of dochter regelmatig ziek is. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek, waarin wij met u praten over de oorzaak van het verzuim en mogelijke oplossingen. Verzuimt uw kind drie dagen zonder geldige reden, dan melden wij dit bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Wij doen dit ook wanneer wij ons zorgen maken over het verzuim van uw zoon of dochter.

 
Schoolverzuim
De leerplichtwet staat geen verlof toe voor extra vakantiedagen. De volgende omstandigheden kunnen wel een reden zijn voor verzuim:
• familieomstandigheden
• bezoek aan tandarts of dokter
• afwijkende vakantie
In genoemde drie gevallen, moet u bijzonder verlof aanvragen. U kunt hiervoor, ruim van te voren, een aanvraagformulier ophalen bij de directeur van de school. Meer informatie over uw rechten en plichten is op school te verkrijgen. Ook kunt u het formulier downloaden van onze website, onder het kopje “info ouders”.

De leerkracht is ziek….
Om te voorkomen dat wij leerlingen naar huis moeten sturen wanneer een leerkracht ziek is, werkt stichting de Mare  met SLIM (personeelsbemiddeling). De directeur meldt de vervanging bij SLIM en zij dragen zorg voor de vervanging.  Omdat onze school een eigen manier van werken heeft, streven wij er naar met een klein groepje vaste invallers  te werken. Mocht er onverhoopt geen invaller beschikbaar zijn, dan kijken we eerst of we een stagiaire in de betreffende groep kunnen inzetten. Lukt dit ook niet, dan worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. In geval van nood, kunnen de kinderen naar huis worden gestuurd. Wij gaan er van uit dat dit laatste nauwelijks tot niet voor zal komen.

 
Belangrijke data:
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2015-2016
Herfstvakantie                                                19 oktober t/m 23 oktober 2015
Kerstvakantie                                                  21 december 2015 t/m 01 januari 2016
Voorjaarsvakantie                                         29 februari t/m 04 maart 2016
Goede vrijdag + 2e Paasdag                        25 en 28 maart 2016
Meivakantie                                                     25 april t/m 06 mei 2016
2e Pinksterdag                                                 16 mei 2016
Zomervakantie                                                18 juli t/m 26 augustus 2016
 
 
Extra vrije dagen groepen 1 t/m 8
vrijdag 18  en maandag 21 september 2015 – lang weekend
vrijdag 20 en maandag 23 november 2015 – lang weekend
maandag 11 april 2016 – studiedag de Mare
donderdag 9 en vrijdag 10 juni 2016 – lang weekend
 
Informatieavonden, intakegesprekken, tienminutengesprekken en vrijwillige praatweken
Er zijn elk schooljaar een aantal verplichte en niet-verplichte contactmomenten tussen de school en de ouders. In de Springtijding wordt vermeld wanneer deze contactmomenten plaatsvinden. U wordt hiervoor door de groepsleerkracht per brief of mail uitgenodigd.
Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk zes van deze schoolgids.

Koffieochtend met directeur Ineke van der Toom
Er zijn twee informele momenten ingepland, waarin u als ouder de gelegenheid heeft om samen met andere ouders en de directie schoolse zaken te bespreken.
Woensdag  7  januari 2016 om 08:45 uur
Woensdag  8  juni 2016 om 8.45 uur
 
Open dag
Ieder schooljaar omstreeks eind januari houden alle basisscholen in Heino een open dag. Dit schooljaar zal deze dag plaats vinden op woensdag 20 Januari 2016. Ouders die bezig zijn om een schoolkeuze voor hun kind te maken kunnen dan vrijblijvend op de scholen komen kijken. Natuurlijk bent u als ouder van de Springplank ook van harte welkom.

Veilig halen en brengen van uw kind 
Als u met de auto voorbij een drempel komt in de straten rondom onze school, bevindt u zich op ons schoolerf en staat de veiligheid van onze kinderen centraal! Voor de veiligheid van de kinderen van onze brede school is ook het verkeersplan gemaakt. In dit plan is vooral rekening gehouden met de kinderen, die op de fiets naar school komen en daarbij niet gehinderd willen worden door rijdende én wachtende auto’s.

De Schoolstraat is “fietsstraat”
Alle kinderen op de fiets gebruiken de in- en uitgangen aan deze straat (dit is de achterkant van de school). Na het parkeren van de fiets kunnen zij veilig om het gebouw naar het schoolplein aan de voorzijde lopen. In de eerste week van het schooljaar wordt nauwkeurig aangegeven waar kinderen hun fietsen per groep kunnen plaatsen. Ouders die kinderen met de fiets halen, moeten hun fiets in de daarvoor bestemde stalling of gemarkeerde plek plaatsen en lopend naar het plein gaan om hun kind te halen. De fietsen mogen niet langs de straat aan de Koningin Julianastraat (voorzijde van de school) worden gezet!

Halen en brengen met de auto
Als u de kinderen met de auto brengt, denk dan aan de “afspraak” dat voor de Koningin Julianastraat en de Emmastraat eenrichtingsverkeer geldt. U kunt de auto parkeren op de parkeerplaatsen aan de Emmastraat, de parkeerplaatsen aan de Prins Bernhardstraat, op de parkeerplaatsen aan De Haarstraat of elders in de wijk. Let op! Er mag niet geparkeerd worden aan de Prins Bernhardstraat en de Koningin Julianastraat. Er staan weliswaar geen verkeersborden, maar dit is een afspraak die gemaakt voor onze brede school, voor de veiligheid van onze kinderen.
Wilt u bovenstaande ook doorgeven aan mensen die uw kinderen ophalen, zodat ook zij zich aan de regels kunnen houden. De verkeersafspraken hebben we hieronder weergegeven.

Rookbeleid
Volgens wettelijke richtlijnen is het verboden om in openbare gebouwen te roken. Dit verbod geldt dan ook binnen het schoolgebouw van brede school de Springplank. Op advies van de Medezeggenschapsraad is hier aanvullend beleid op gemaakt voor het schoolplein. Voor ouders, leerkrachten en niet-onderwijzend personeel is het niet toegestaan om op het schoolplein te roken in bijzijn of zicht van de kinderen.