Hoofdstuk 1:                                    De Brede school de Springplank

Samen nog meer kansen. Wat hebben een basisschool en een organisatie voor kinderopvang gemeen? Heel veel! Beiden willen het beste voor uw kind, het beste op het gebied van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning. Basisschool de Springplank en KOOS kinderopvang hebben daarom hun krachten gebundeld. We werken intensief samen, vanuit een gedeelde visie, waarbij ontwikkelingskansen voor kinderen centraal staan.

Visie Brede School de Springplank
We willen een veilige speel-leeromgeving bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar, waarbij alle professionals gezamenlijk vakkundig en gemotiveerd bijdragen aan de ontwikkeling van het kind op weg naar een verantwoordelijke deelnemer aan de maatschappij.”
Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig, gekoesterd en gewaardeerd voelen. Aandacht voor het kind vormt de basis waarop wij binnen onze school werken. Ieder kind wordt gezien en naar ieder kind wordt geluisterd. Al onze kinderen mogen zijn wie zij zijn en iedereen krijgt de kans zijn of haar eigenheid optimaal te ontwikkelen.

De kernwaarden waar de brede school de Springplank voor staat: De kracht van de brede school de Springplank: Peuterwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang
Naast de basisschool De Springplank kunnen ouders ook gebruik maken van opvang voor hun kinderen op dezelfde locatie (m.u.v. kinderen ouder dan acht jaar). KOOS biedt deze opvang aan op kinderdagverblijf Spetters, peuterwerk Springplank en BSO ToFF en Trotz.

Peuterwerk Springplank
Op 1 maart 2013 zijn KOOS en Peuterspeelzalen Raalte officieel gefuseerd. Momenteel hebben wij één peutergroep binnen de brede school de Springplank. Vanaf 2 ½ tot 4 jaar kunnen kinderen een dagdeel geplaatst worden op de peutergroep. Opgave hiervoor is al mogelijk vanaf 1 ½ jaar. Vanaf drie jaar kan dit ook vanuit het kinderdagverblijf Spetters. Na de ochtend bij het peuterwerk komen de kinderen weer terug in hun eigen groep.
De Peutergroep werkt volgens het VVE ( voorschoolse  en vroegschoolse educatie) en met thema’s. Er wordt een gestructureerd programma aangeboden. Dit sluit aan bij het niveau en belevingswereld van de peuter. Op een ochtend is er ruimte  voor contact met andere kinderen, knutselen, vrij spel, zowel binnen als buiten. In het lokaal zijn verschillende hoeken en veel keus in spelmateriaal.
Gedurende de periode worden de kinderen geobserveerd (observatieformulier Welbevinden) en met 3 en 4 jaar wordt een observatie gemaakt. Deze gegevens gaan naar de basisschool, zodat de doorgaande lijn goed verloopt.

Kinderdagverblijf Spetters heeft verticale groepen ( 0 tot 4 jaar ). Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit  betekent dat de eet-en slaaptijden elke dag hetzelfde zijn. Tussendoor is er tijd voor allerlei activiteiten en vrij spelen, zowel binnen als buiten. Alle kinderen hebben een mapje waarin de fles- en slaaptijden en bijzonderheden worden vermeld. Op de groepen werken we met vaste pedagogische medewerkers, zo kunnen we een goede band en veiligheid bieden aan de kinderen en ouders.

BSO ToFF  biedt voorschoolse- naschoolse- en vakantieopvang aan kinderen van 4 t/m 8 jaar. De opvang sluit aan op de schooltijden. Bij de BSO is er volop ruimte voor vrij spel, de kinderen mogen zelf een activiteit kiezen, maar er worden ook gerichte activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld aansluitend op een bepaald thema. Ook biedt BSO Toff met regelmaat woensdagmiddagactiviteiten aan. Hier kunnen  kinderen die niet naar de BSO gaan zich voor opgeven. Wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat de kinderen het leuk hebben en zich prettig voelen. De BSO moet vooral TOFF zijn !

BSO TROTZ (top BSO) biedt opvang aan kinderen van 8 t/m 12 jaar in de voetbalkantine van VV Heino. Er is voor de oudste kinderen meer uitdaging en er wordt gebruik gemaakt van de sportvelden. Er worden geregeld activiteiten aan geboden op het gebied van sport, dans en koken.
Voor meer informatie over kinderopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang kunt u terecht op de website van KOOS (www.kinderopvangkoos.nl).  Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met Ineke van der Toom, directeur van de brede school de Springplank.

Buitenschoolse activiteiten
Uw kind kan ook incidenteel meedoen aan specifieke buitenschoolse activiteiten. Via een maandelijkse activiteitenoverzicht (te ontvangen via email en te lezen op de website) wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten, die er maandelijks plaatsvinden.

 
Onze andere brede schoolpartners
Onze andere brede schoolpartners zijn Logopedie Salland, Obalo (organisatie, waar kinderen met lees/spellingsproblemen terecht kunnen voor gerichte hulp), de Kinderfysiotherapie, de Bieb op school, de Kern (schoolmaatschappelijk werk) en Carinova (organisatie voor thuiszorg). Verder zijn er regelmatig cursussen als: leren typen, extra motorische training en een aanbod op het gebied van muziek en dans. Afgelopen schooljaar hebben we vioollessen kunnen aanbieden en heeft “Beter Leren Lezen” gebruik gemaakt van onze locatie om leeshulp te geven.

Brede school de Springplank verbreedt
Naast onze kernpartners maken we contact met andere partners om vanuit onze visie het aanbod op de brede school te verbreden. Zo legt onze vakleerkracht gym, juf Ingrid Anemaat,  contact met verenigingen uit Heino en omgeving om kinderen een breed en professioneel aanbod op het terrein van sport en bewegen te kunnen bieden.
Samen met de medewerkers van KOOS en Landstede Raalte wordt gekeken of het programma binnen de school en het naschoolse aanbod op elkaar afgestemd kan worden. Denk hierbij aan workshops en cursussen waar kinderen de kans krijgen eigen talenten op kunstzinnig terrein te ontwikkelen. Ook onze vakleerkracht muziek adviseert en participeert hierin.
Als brede school staan wij altijd open voor ouders met specifieke talenten die een bijdrage willen leveren of een (buiten)activiteit willen uitvoeren. Coördinatoren brede schoolactiviteiten zijn juf Marjanne Klomp en Melissa Hollegien en Alette Grotenhuis van KOOS.