Hoofdstuk 8:                                     Naar het voortgezet onderwijs of een andere school.

Voor elk van onze leerlingen breekt vroeg of laat de laatste schooldag op de Springplank aan. De oorzaak kan een verhuizing zijn, maar ook de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

Onderwijskundig rapport
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe school een goed beeld krijgt van onze leerling, geven wij deze altijd zijn of haar onderwijskundig rapport mee. In dit rapport geven wij gedurende de hele schooltijd van de leerling de vorderingen weer.

Naar het voortgezet onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen op de juiste plek in het voortgezet onderwijs terechtkomen. Die juiste plek is niet alleen afhankelijk van de leerprestaties van een leerling. Ook werkhouding, concentratievermogen, interesse en talenten zijn belangrijk en bepalen mede het advies.

Schoolkeuze
Over het algemeen gaan de leerlingen na de Springplank naar de Groene Welle, de Thorbecke Scholengemeenschap, het Gymnasium Celeanum, van der Capellen Scholengemeenschap en Thomas à Kempis  College in Zwolle. Daarnaast gaan de leerlingen naar de  Capellenborg  in Wijhe of naar het Carmel College in Raalte. De keuze wordt in goed overleg met de leerkracht, de ouder(s) en het kind bepaald.
De schoolkeuzegesprekken nemen in de ouder-schoolcontacten een bijzondere plaats in. Reeds in januari, dus ruim voordat de uitslag van de CITO-toetsen bekend is, wordt die schoolkeuze bepaald. De school geeft hierbij een advies dat is opgebouwd uit gegevens van de groepsleerkrachten van de afgelopen schooljaren.

Resultaten CITO-toets:
Hoewel uit bovenstaande blijkt, dat de uitslag van de CITO-toets (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) slechts één van de elementen is die de schoolkeuze bepaalt, is deze toets toch niet meer weg te denken uit onderwijskundig Nederland. We kiezen er als school heel bewust voor om niet te gaan trainen voor die CITO-toets. Naast de Entreetoets in groep 7 oefenen wij een keer met een oude CITO-toets.
De CITO-Entree-toets in groep 7 geeft ons een duidelijk beeld over eventuele hiaten in de leerstof. In groep 8 kan hier aan worden gewerkt. In groep 8 wordt bij sommige kinderen in plaats van of naast de CITO-toets de NIO-toets afgenomen. Dit is een minder belastende toets, waarbij wel heel duidelijk het intelligentieniveau van de leerlingen naar voren komt. Aan kinderen met leesproblemen worden tijdens de CITO-toets speciale faciliteiten verleend.
Om toch een kleine indicatie te geven van de CITO-toetsresultaten van de afgelopen vijf jaar, hieronder het schoolgemiddelde in cijfers:
 2015: 535,7 2014: 531,6  2013: 536,0  2012: 537,7  2011: 536,9  2010: 534,9  2009: 535,6   

Tabel Adviezen Voortgezet Onderwijs laatste 5 jaren
Advies 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011
PRO       1 1
VSO          
VMBO-BB 4 6   3   2
VMBO-KB 6     4 4 5
VMBO KG          
VMBO-GL   2      
VMBO-TL 2 2      
VMBO-GT 5 3   9 5 5
VMBO/Havo 9 4   5 3 5
Havo 2     6 2
Havo/VWO 12 2 11 4 8
VWO 11 3   4 3 4
GYMN. 1 4   4 2 1
Tot. aant. lln 52 26 40 28 33
 
Open dagen voortgezet onderwijs
De scholen voor voortgezet onderwijs houden in januari en februari hun open dagen. De leerkracht van groep 8 van onze school houdt u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte van de exacte tijdsstippen. Ook gaan we zelf met groep 8 op bezoek bij een aantal scholen. Daarnaast verschijnen er in de regionale kranten advertenties over de open dagen.
Als bekend is naar welke school een leerling gaat, vullen wij een overdrachtsformulier in. Wij bespreken bovendien alle leerlingen met de mentor van de nieuwe school. Omdat wij graag willen weten of ons advies juist was, hebben wij ieder jaar contact met de mentoren van de verschillende scholen. Wij bespreken dan onze oud-leerlingen en hun prestaties in het voortgezet onderwijs. We krijgen nog enkele jaren lang de rapportcijfers van onze oud-leerlingen zodat wij kunnen evalueren of ons destijds gegeven advies correct was.
 
 
Schorsing of verwijdering
Wanneer een leerling zich zodanig misdraagt dat er sprake is van lichamelijk of psychisch letsel bij derden, kan het bestuur van onze school deze leerling schorsen. De schorsing biedt de betrokkenen de tijd om een oplossing te zoeken. Dit kan ook betekenen dat het bestuur op zoek gaat naar een andere school voor de leerling en, wanneer dit lukt, wordt de leerling van onze school verwijdert.
Een leerling kan pas definitief worden verwijderd, wanneer een andere school hem of haar heeft toegelaten, of wanneer het bestuur kan aantonen dat het acht weken lang zonder succes naar een andere school heeft gezocht. De procedure rondom schorsing en verwijdering geldt voor alle scholen die onder het bestuur  van de Stichting de Mare vallen. U kunt de procedure bij ons op school inzien.