Hoofdstuk 6:                                    Actieve en betrokken ouders

Ouders spelen een belangrijke rol in onze school. Wij willen hen betrekken bij het onderwijs voor hun zoon of dochter, de kwaliteit van onze school en onze school in het algemeen. Ouders zijn voor ons dan ook een serieuze gesprekspartner. Wij vinden het bovendien heel erg belangrijk dat ook zij zich bij ons welkom en thuis voelen.
De eindverantwoordelijkheid blijft voor ieder kind uiteraard liggen bij ouders/verzorgers, maar het “samen onderweg gevoel”  is kenmerkend voor onze school. Wij vinden het van het grootste belang dat het kind daadwerkelijk merkt dat we samen onderweg zijn. Heeft u kritiek op ons onderwijs of goede tips, laat het ons weten!

Medezeggenschapsraad
Veel beslissingen die door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Om ervoor te zorgen dat met die belangen rekening wordt gehouden, is op elke school een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld: een verplicht overlegorgaan waarin personeel en ouders/verzorgers vertegenwoordigd zijn. De schoolleiding vraagt, afhankelijk van het onderwerp, advies of instemming aan de medezeggenschapsraad. Denk hierbij aan het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, de hoogte van de ouderbijdrage, enzovoorts. Ook kan de MR zelf onderwerpen aandragen. Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin elke school van Stichting De Mare is vertegenwoordigd; deze behandelt bovenschoolse onderwerpen.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar, met uitzondering van vertrouwelijke onderwerpen. De vergaderdata zijn te vinden in de schoolkalender. Wilt u een onderwerp inbrengen, dan kunt u dit het best mailen aan MR@bredeschooldespringplank.nl

De MR is als volgt samengesteld:

Oudergeleding
 • Babs Nieuwenhuijsen, tel. 393210
 • Hilco Prins (lid GMR), tel. 390568
 • Mark Haanen (voorzitter), tel. 392266
Teamgeleding
 • Frouwke Berghuis
 • Miranda van Santen-Bergboer (secretaris)
 • Ruth Wevers
De leden van de teamgeleding zijn bij toerbeurt aanwezig bij de GMR.
 
Oudervereniging “De Springplank”.
Een school bestaat niet alleen uit leerlingen en leerkrachten. Ook de ouders/verzorgers vormen een belangrijke groepering. Immers de ouders/verzorgers kiezen voor een bepaalde school waar hun kind onderwijs volgt. Zij zien graag dat hun kind het naar de zin heeft op school. Het is natuurlijk ondoenlijk dat alle ouders continu op school zouden komen om te overleggen met de docenten over allerlei zaken die van belang zijn voor de hele school. Om toch voldoende overleg/feeling te hebben met de ouders, is er de Oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging fungeert als eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten daar waar het gaat om collectieve zaken. Persoonlijke zaken over individuele leerlingen worden natuurlijk rechtstreeks tussen ouder/verzorger en leerkracht geregeld.
De Oudervereniging is behalve aanspreekpunt ook de organisator van extra activiteiten in de school. In dit verband kunnen genoemd worden: het Sinterklaasfeest, extra activiteiten met Kerst en Pasen, schoolreizen, het oude spel, informele avonden voor ouders etc.
Het bestuur vergadert regulier acht keer per jaar. Een leerkracht is contactpersoon en indien nodig aanwezig bij deze vergaderingen. De Oudervereniging vergadert ook nog twee keer per jaar  samen met de Medezeggenschapsraad. Tijdens deze vergaderingen worden alle lopende zaken besproken. Daarnaast wordt er in de diverse commissies het nodige werk verzet.
Bestuursleden worden geworven via een oproep in de Springtijding. Indien nodig wordt er tussen de kandidaten gekozen. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen dan kunt u altijd met één van de bestuursleden persoonlijk contact opnemen of via de mail: ov@bredeschooldespringplank.nl
 
Bestuursleden van de oudervereniging “de Springplank”
 • Gudy Luchjenbroers (voorzitter;  telefoon:  0572-850494)
 • Seeger ter Laak (secretaris;  telefoon:  0572-390202)
 • Rianne Fikke (penningmeester;  telefoon:  0572-394297)
 • Paul Boksebeld                (commissielid)                
 • Nicole Groeneveld (commissielid)
 • Gert Hofmeijer (commissielid)                
 • Suzanne Houtsma (commissielid)          
 • Alejandra Roetenberg (commissielid)
 • Vacature bestuurslid 1
 • Vacature bestuurslid 2
 • Vacature bestuurslid 3
 • Vacature bestuurslid 4
 
Schoolfonds
Het schoolfonds wordt beheerd door het bestuur van de Oudervereniging. De Oudervereniging financiert met dit geld diverse activiteiten voor de kinderen, zoals Sinterklaas-, Kerstfeest en het lenteontbijt. Indien gewenst kan de oudervereniging gelden beschikbaar stellen voor leer- en hulpmiddelen.
De vrijwillige ouderbijdrage is € 27,50 per kind per jaar en kan worden voldaan via de RABO-bank Heino op Ibannummer NL03RABO128604735 t.n.v. Oudervereniging “de Springplank”. U kunt dit bedrag laten afschrijven d.m.v. een automatische incasso. Kinderen die vanaf januari op school komen, betalen € 2,75 per maand tot de zomervakantie. Voor de schoolreizen wordt een aparte financiële bijdrage gevraagd. Daarnaast proberen we om d.m.v. extra activiteiten (bijv. oud papier en oude kleren inzamelen) gelden binnen te halen.

Stichting Leergeld Salland
Ouders die niet in staat zijn om kosten voor bv. schoolreizen, ouderbijdrage, sportkleding etc. te voldoen, kunnen zich wenden tot Stichting Leergeld Salland. Het betreft ouders met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm). U dient zelf contact op te nemen en met privacy wordt zorgvuldig omgegaan. Meer info vindt u op: www.leergeld.nl/locaties/salland. Contact opnemen kan via de mail: leergeldsalland@gmail.com of telefonisch: 06-53862465.
Voor ouders uit Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem bestaat de mogelijkheid ook een aanvullende aanvraag te doen bij HKS (Stichting Heino Kids Sporten). Zie hiervoor www.heinokidssporten.nl.

Activiteitenlijst
Aan het begin van elk schooljaar wordt aan ouders de activiteiten- en talentenlijst uitgedeeld. Hierop kunnen ouders aangeven bij welke activiteiten zij dat schooljaar op school willen assisteren. De ingevulde lijsten worden verzameld  en gebruikt om u te benaderen wanneer er behoefte is aan ondersteuning.  

 
Contactmomenten ouders - leerkracht
 
Huisbezoek
Bij elk kind in een gezin dat 4 jaar wordt , wordt een huisbezoek afgelegd door de groepsleerkracht. De leerkracht kan dan kennismaken met de ouder(s) en het kind. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de wenmomenten. Dat zijn 5 momenten waarop het kind een kijkje komt nemen in zijn of haar nieuwe groep. De eerste 2 ochtenden (tot 12:00 uur) kunnen de kinderen wennen en de laatste 3 keer mogen ze de hele dag komen (inclusief lunch tot 14:15 uur). Bij alle nieuwe gezinnen wordt er door de groepsleerkracht van het oudste kind een huisbezoek afgelegd.

Informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar verzorgen de groepsleerkrachten voor iedere groep een informatieavond. U krijgt dan te horen wat er het komende schooljaar zoal staat te gebeuren. Wij rekenen op uw komst en verwachten bij afwezigheid graag een berichtje. De avonden vinden plaats in het groepslokaal van uw kind. De data worden vermeld in de Springtijding.

Intakegesprekken
Aan het begin van het schooljaar nodigen wij u uit voor een intakegesprek over uw kind. Dit schooljaar zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 hierbij welkom. Voorafgaand aan dit gesprek dient u een intakeformulier in te vullen waarop een aantal vragen over uw kind staan. Zo zijn wij op de hoogte van het dagelijks leven van uw kind en kunnen wij nog beter rekening houden met wensen en capaciteiten. Aan het einde van het schooljaar worden de intakeformulieren van groep 3 t/m 8 vernietigd. Verder hebben wij natuurlijk de gebruikelijke overdracht van leerkracht naar leerkracht.

Het rapport en tienminutengesprekken
Twee maal per jaar vinden wij dat u als ouder minimaal verplicht bent om met de leerkracht de resultaten van uw kind door te spreken, tijdens de zogenaamde tienminutengesprekken. Deze gesprekken vinden plaats na de uitreiking van het rapport. U wordt tijdens deze gesprekken geïnformeerd over de vorderingen van uw kind en de uitslagen van de toetsen die in de weken voorafgaand aan het rapport zijn gehouden.
In de maand februari zal het eerste rapport worden uitgereikt en in juli het tweede. De kleuters krijgen een keer per jaar een rapport, dit gebeurt in juli.
De gesprekken van kinderen uit één gezin zullen zoveel als mogelijk achter elkaar gepland worden. U kunt zelf aangeven welke dag het beste uitkomt; wij zullen zo goed mogelijk met uw wensen rekening houden. Mocht tijdens het tienminutengesprekken blijken dat er meer tijd nodig is, dan wordt er een vervolg afspraak gemaakt.
 
 Praatweken
Om het contact met ouders zo intensief mogelijk te houden, hebben wij naast de rapportgesprekken nog twee vrijwillige praatweken in het schooljaar gepland. In deze weken stellen wij u in de gelegenheid om tijdens een gesprek met de groepsleerkracht op de hoogte te worden gebracht van de laatste ontwikkelingen. Het initiatief kan zowel bij de ouders als bij de groepsleerkracht liggen. U kunt de praatweek(en) terugvinden in het jaaroverzicht in de schoolgids.

Tussentijds contact
Uiteraard bent u elke dag van harte welkom om over uw kind te praten. De deur gaat om 08.20 uur open en dan kunnen de kinderen de klas binnenkomen. De leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur tot 8.30 uur in hun lokaal om u te woord te staan en anders kan er na schooltijd een afspraak gemaakt worden. Vóór schooltijd liever geen uitgebreide gesprekken.

Koffieochtend
Twee keer per jaar is er een koffieochtend met de directeur. Dit zijn momenten om elkaar te ontmoeten en ook eens met de directeur Ineke van der Toom over allerlei zaken te praten. De data worden vermeld in de Springtijding.

Klachtenregeling                           
Klachten van leerlingen en/of  ouders op het gebied van seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten, de begeleiding van kinderen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van de leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie kunnen in eerste instantie worden besproken met de directie van de Springplank, of met onze contactpersonen, Anita Schutte en Marjanne Klomp. Indien nodig kunnen zij u doorverwijzen naar een extern vertrouwenspersoon.
Wanneer uw klachten niet op de juiste wijze wordt afgehandeld, kunt u naar het bestuur van Stichting de Mare. Contactpersonen bij De Mare zijn:
 
Trudie van Loon               Raalte 0572-355317                        veldhuisvanloon@kpnmail.nl
Wim Jansen                       Heino 0572-392423                         jansenwg@gmail.com
Henk Borkent                   Raalte 0572-354324                        henk.borkent@versatel.nl
Als u ook daar uw klachten niet naar tevredenheid kwijt kan, kunt u gebruik maken van de landelijke klachtenregeling.
 
Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
 
Bezoekadres:                   Gebouw "Woudstede", Zwarte Woud 2
Postadres:                         Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel:                                        (030) 280 95 90
E-mail:                                 info@onderwijsgeschillen.nl
Internet:                             www.onderwijsgeschillen.nl
 
Voor zeer ernstige klachten kunt u ook contact zoeken met  een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van Onderwijs. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel. 0900 – 1113111 (tijdens kantooruren)