Hoofdstuk 4:                                    Leren en ervaren

Wij willen kinderen de kans geven om optimaal tot leren te komen en zoveel mogelijk te leren. Daarbij denken we niet alleen aan leren rekenen, lezen en schrijven, maar ook dat ze de kans moeten krijgen om zichzelf op creatief, sportief, motorisch of technisch gebied te ontwikkelen.
De methode Schatkist voor groep 1 en 2

In de methode Schatkist staan de taalontwikkeling, het rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Daarnaast is er aandacht voor begripsvorming, boek oriëntatie, voorlezen, prentenboeken, de verteltafel, cijfers, letters en kringgesprekken. Spelen, bewegen en plezier in het leren staan voorop in de kleutergroepen. Uitgangspunt is in alle gevallen dat kinderen vooral de eigen wensen en behoeften kunnen volgen. Het is de taak van de leerkracht om te kijken waar het kind staat in zijn ontwikkeling en wat het nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Dagritme
In alle groepen werken de kinderen met dagritmekaarten. Op deze kaarten is te zien hoe de dagindeling eruit ziet. Op die manier kunnen de kinderen de dag overzien en plannen wat ze gaan doen als hun verplichte taak is afgerond.

Zelfstandig werken
Vanaf de eerste dag dat de leerlingen op school komen tot en met groep 8 besteden we als school veel aandacht aan het “Zelfstandig Werken”. Kinderen leren hoe ze kunnen omgaan met problemen, waar ze tijdens het werken tegenaanlopen, zodat ze uiteindelijk de taak tot een goed einde kunnen brengen. Zo worden leerlingen langzamerhand zelfstandiger en minder afhankelijk van de leerkracht. Een bijkomend belangrijk voordeel is, dat de leerkracht zo meer tijd over heeft om andere kinderen te helpen.
Bij de kleuterbouw leren de kinderen dat “de juf of meester even niet aanspreekbaar is”. De kinderen krijgen daarbij een afgesproken teken en weten dan dat ze zelfstandig, of in overleg met anderen, de problemen die zich voordoen moeten oplossen.  Wat de kinderen in de kleuterbouw hebben geleerd, wordt vanaf groep 3 voortgezet. In deze groepen krijgen de kinderen de taak om op gezette tijden zelfstandig met hun taak bezig te zijn. We bevorderen hierbij ook het samenwerken met klasgenoten.
Vanaf groep 5 leren kinderen zelf hun extra werk te plannen en hoe ze dit zelf kunnen corrigeren. Er wordt dan gewerkt met maandroosters gewerkt. Elke maand krijgen ze een overzicht met belangrijke data en huiswerk.
In groep 8 leren de kinderen te werken met een echte agenda. Hiermee leren kinderen vooruit te kijken en worden ze gestimuleerd op tijd met hun huiswerk te beginnen en hoe ze zelfstandig hun tijd kunnen plannen. Een beetje hulp en ondersteuning van thuis is natuurlijk onontbeerlijk!
 
 
 
Gestructureerd, effectief en op maat leren
Vanaf groep 3 werken alle kinderen iedere ochtend aan de vakken rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen, taal en schrijven. Zij krijgen daarbij instructie op maat. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Oefenen en herhalen staan daarbij centraal. Ook hierin wordt maatwerk geboden. Kinderen, die moeite hebben met de leerstof, krijgen extra ondersteuning. Kinderen die meer aankunnen, maken extra uitdagende opdrachten en oefenen de basisleerstof minder vaak.

Extra hulp
Leerlingen die moeite hebben met de leerstof maken meer oefeningen om de kennis te verwerven en op te slaan. Deze kinderen worden ook ondersteund door middel van een verlengde instructie, door extra computeropdrachten of steun binnen de groep.

Plusleerlingen
Naast materialen als Slimme Taal en Rekentijgers willen we de meer begaafde kinderen ook verdieping en verrijking bieden. Ook zijn onze leerkrachten bewust van het feit dat deze kinderen andere leerbehoeften hebben en proberen ze hier zoveel mogelijk op in te springen. Natuurlijk worden ook de i-pads hierbij ingezet. Dit biedt weer nieuwe mogelijkheden om de kinderen extra uit te dagen.

Samenwerken en elkaar helpen
Samenwerking en elkaar helpen, spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Kinderen leren om elkaar hulp te vragen en te geven tijdens het (zelfstandig) werken en spelen. Wij stimuleren ze daarbij om kinderen uit het eigen instructiegroepje om hulp te vragen. Leerstof uitleggen aan een ander is overigens de beste manier om deze zelf te verwerken en op te slaan. Kinderen ontdekken dat je van elkaar kunt leren en dat je samen dus veel meer kunt dan alleen.

Wij zetten voor de verschillende vakgebieden de volgende methodes in:
Taal:                                                     Taal in beeld
Spelling:                                             Spelling in beeld
Lezen:                                                 Veilig leren lezen/Estafette lezen
Begrijpend lezen:                           Nieuwsbegrip XL
Schrijven:                                          Schrijfdans groep 2 ( laatste deel van het schooljaar)
                                                              Pennenstreken vanaf groep 3
Rekenen:                                           De Wereld in getallen (nieuwste versie)
 
 
 
Andere methodes die we gebruiken zijn:
Aardrijkskunde:                              Geobas
Geschiedenis:                                  Bij de tijd
Natuuronderwijs/techniek:       Leefwereld/De techniektorens
Verkeer:                                            Een Stap Vooruit, Op Voeten en Fietsen
Engels:                                                Groove me
 
Coördinatoren leesonderwijs zijn juf Ruth Wevers en juf Anniek Bruinsma
Coördinatoren rekenonderwijs zijn meester Wim Dumont en juf Eveline Jansen
Coördinator (meer)begaafdenbeleid is juf Ellen van den Noort
 
Nieuwe media op de Springplank
Onze ICT-coördinator meester Wim Dumont houdt zich bezig met ontwikkelen en beleidsvorming op ICT-gebied. We besteden aandacht aan veilig internet gebruik. Ook krijgen de kinderen voorlichting over allerlei voor- en nadelen van sociale media en handreikingen om deze op een goede manier te gebruiken. Digitaal pestgedrag wordt bespreekbaar gemaakt.
De school beschikt over een beperkt aantal i-pads, waar alle leerlingen volgens een rooster minimaal één keer per week mee werken. De komende jaren willen we beleid ontwikkelen en uitvoeren, dat leidt tot adequaat en effectief handelen met ICT als onderwijsmiddel. Het gebruik van i-pads en/of note books zal worden uitgebreid tot een device voor elke leerling en ICT zal op deze wijze steeds meer geïntegreerd worden in ons onderwijs.

Bewegingsonderwijs
We beschikken over een sportruimte, geschikt voor de groepen 1 t/m 4. De groepen 1 t/m 3 maken gebruik van deze ruimte. De groepen 4 t/m 8 krijgen 2 gymlessen in de sporthal. Na de lessen in de sporthal wordt er door de groepen 4 t/m 8 gedoucht. De gymlessen worden gegeven door de groepsleerkracht, de vakleerkracht of door stagiaires van de CALO “Windesheim” of het CIOS in Heerenveen.
We streven ernaar iedere week, zowel een speelles als een toestellenles te geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle, in de sporthal aanwezige, toegestane toestellen. Bij het aanleren van de spelen, besteden wij veel aandacht aan sportief gedrag, samenspel en inzicht. In het voor- en najaar krijgen de groepen 4 t/m 8 zwemles in zwembad De Tippe. Ze krijgen dan 1 gymles per week minder.
 
Muziekonderwijs
Aan onze school is een vakleerkracht muziek verbonden. Juf Ada Deenen geeft aan de groepen 1 tot en met 6 muziekles.  Plezier beleven aan muziek staat voorop. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan zingen, muziek spelen, expressie-uren, feesten en bewegen op muziek. In de bovenbouw komt daar ook eenvoudige muzieknotatie bij.          
We maken gebruik van allerlei muziekstijlen en ook de klassieke muziek komt regelmatig op een speelse manier aan de orde. Natuurlijk wordt er naast deze lessen ook door de groepsleerkracht aandacht besteed aan muziek. Bij verschillende feesten en activiteiten wordt er veel gezongen, waaronder ook ons eigen “Springplanklied”,  gemaakt door onze muziekjuf.
Ook dit jaar zal zij het schoolkoor weer opstarten en begeleiden. Het afgelopen schooljaar hebben we een schoolkoor gehad, dat een echt optreden heeft verzorgd in het Wooldhuis in Heino en tevens met een popkoor samen heeft gezongen in het Hoftheater in Raalte
En natuurlijk verzorgt groep 8 aan het einde van het jaar de schoolmusical. In 2015 waren er zelfs twee musicals (van groep 8A en 8B) te bewonderen in het Hoftheater Raalte.   

Keuze uit Humanistisch Vormingsonderwijs, Godsdienstonderwijs of lessen levensbeschouwing.
Vanaf groep 5 bieden wij zowel godsdienstlessen als lessen humanistisch onderwijs aan. Hiervoor zijn twee vakleerkrachten aangesteld. Ouders kunnen jaarlijks kiezen welke van deze twee vormen hun kind gaat volgen.

Godsdienstonderwijs
In de godsdienstlessen worden de verhalen uit de Bijbel doorgegeven. In vier jaar tijd passeren zoveel mogelijk verhalen de revue. Elk jaar worden er weer nieuwe verhalen verteld, zodat de leerlingen die het vak godsdienst jaarlijks kiezen, steeds weer andere boeiende verhalen te horen krijgen. Een uitzondering hierop zijn het kerst- en het paasverhaal. Deze verhalen komen elk jaar terug.

Humanistisch Vormingsonderwijs
Tijdens deze lessen maken de kinderen spelenderwijs kennis met de volgende uitgangspunten: respectvol met elkaar omgaan, gevoel voor rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid met je medemens. Ook het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfrespect krijgen de nodige aandacht. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s bv. dieren, rechten van het kind, arm en rijk, gevoelens, pesten, regels en afspraken, vooroordelen enz.
Mocht uw kind aan geen van beide vormen willen deelnemen, dan gaat de leerkracht samen met uw kind de wereldgodsdiensten in diverse werkvormen behandelen.
 
 Speciale activiteiten voor kinderen

Expressie-uur
Eén keer in de zes weken wordt er op woensdag in ons “theater” een expressie-uur opgevoerd. Deze ochtend zullen twee of drie groepen samen het programma verzorgen. Hierbij komen verschillende vormen van expressie aan bod zoals: toneel, zang, dans, poëzie en mime. De ouders van de kinderen die gaan optreden zijn van harte welkom. Ook worden de peuters van KOOS uitgenodigd.

“Springplank got talent”
In het begin van het schooljaar vindt “Springplank got talent” plaats. Elk jaar blijkt dat de kinderen hiervoor enthousiast zijn, gezien een grote  hoeveelheid deelnemers. Iedereen die denkt een nummer te kunnen opvoeren, of een ander talent heeft, mag meedoen. Na de voorrondes volgt een heuse finale en de uiteindelijke winnaar/winnares krijgt een grote wisselbeker. Alle deelnemers krijgen een attentie. Aangezien het een echt kindergebeuren is, bestaat de jury voor de helft uit kinderen.

Carnaval
Na het succes van vorig jaar hopen we ook nu weer deel te nemen aan de carnavalsoptocht. Een zeer enthousiaste werkgroep  zal er ongetwijfeld voor zorgen, dat de Springplank positief zal opvallen tijdens de optocht in Heino en wellicht in Raalte.

Wandelvierdaagse Heino
Elk jaar doet een groot deel van de kinderen en hun ouders mee met de jaarlijkse wandelvierdaagse. Vier dagen lang wordt er elke avond vijf kilometer gelopen, en kinderen uit groep 8 kunnen ook kiezen voor de tien kilometer. Een leuk en sportief evenement, dat de laatste paar jaren wordt afgesloten met een muzikaal onthaal bij het Wooldhuis in Heino.

Schoolreisjes en kamp
Elk schooljaar gaan alle groepen op schoolreis. De peutergroep en groep 1 gaan naar een bestemming in de omgeving. De groepen 2 en 3 gaan aan de hand van thema’s werken, de schoolreis wordt daaraan aangepast. De groepen 4, 5 en 6 hebben het ene jaar een educatief schoolreisje en het jaar daarop een schoolreisje dat meer amusement biedt. Groep 7 gaat twee dagen (één overnachting) kamperen op een camping in de buurt.
Groep 8 tenslotte gaat drie dagen op kamp ergens in Nederland. Het schoolreisje dient apart betaald te worden en valt niet onder het schoolfonds. Over de bedragen wordt u t.z.t. via de nieuwsbrief De Springtijding geïnformeerd en kunt u (via automatische incasso) voldoen via de RABO-bank Heino op Ibannummer NL03RABO128604735 t.n.v. Oudervereniging “de Springplank”.