Hoofdstuk 7:                                    De kwaliteit van de Springplank

Wij stellen hoge eisen aan onze school en werken voortdurend aan verbetering. Om te beoordelen aan welke zaken wij daarbij aandacht moeten besteden, meten wij met enige regelmaat onze eigen kwaliteit.
Oudertevredenheidspeiling

Wij werken daartoe met de oudertevredenheidspeiling van Scholen met Succes. Om de twee jaar vragen wij ook ouders van onze leerlingen om een vragenlijst in te vullen. U kunt dan dus aangeven wat u goed vindt aan onze school, of wij doen wat wij beloven en welke zaken nog beter zouden kunnen. De uitkomst  van deze peiling laat zien aan welke zaken we de komende jaren extra aandacht moeten besteden.
Rapportcijfer voor de school:                                   Landelijk gemiddelde rapportcijfer:
OBS de Springplank        2015:     7,90                       2015:     7,6
OBS de Springplank        2011:     8,08                       2011:     7,5
Het complete verslag van de Oudertevredenheidsheidspeiling 2014-2015 ligt op school ter inzage.
 
Onderwijsvernieuwing
 Het concept van de Springplank vraagt dat we als team voortdurend werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. In het schoolplan 2015-2019 is beschreven wat de plannen voor de komende vier jaren zijn. Dit schoolplan ligt ter inzage op onze school.   

Van brede school naar integraal kindcentrum
 We ontwikkelen de doorgaande speel/leerlijnen van 0-13 jaar in samenwerking met KOOS. Voor de onderbouw zijn we op zoek naar een gezamenlijk kindvolgsysteem. Vroeg en voorschoolse educatie (VVE) is een belangrijk ontwikkelpunt in de onderbouw en peuterspeelzaal.  Verder willen wij stappen zetten in de richting van een integraal kindcentrum in samenwerking met KOOS.

Multimedia
 Ook komend schooljaar wordt er aandacht besteed aan de omgang met de digitale wereld. Kinderen krijgen voorlichting en handreikingen over allerlei voor- en nadelen van het gebruik van sociale media. Het aantal i-pads willen we uitbreiden en/of naast i-pads gebruik  gaan maken van note books. Ook willen we het aantal te gebruiken apps voor het onderwijs verder uitbreiden. Dit volgens het bovenschoolse plan “Andere kijk op onderwijzen”.

Zelfstandig werken
 We willen het zelfstandig werken van kinderen bevorderen.  Kinderen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces (dag- en weektaken). Daartoe willen we blokuren realiseren in de groepen. Daarnaast willen we meer gebruik maken van feedback op inhoud (wat) en proces (hoe, oplossings-strategie) om kinderen beter te leren leren en activerende werkvormen aanbieden bij de instructie.

Rapporten
 Het huidige rapport willen we aanpassen aan de eisen van deze tijd. Eén van de leerkrachten  gaat zich het komende schooljaar hier mee bezig houden d.m.v. een werkgroep binnen Stichting de Mare.

Engels
 We hebben afgelopen jaar een nieuwe methode Engels gekozen: Groove me. Deze methode start in groep 5 en is interactief van aard, waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne media. De groepen in de onderbouw krijgen ook Engels. Dit gebeurt op een speelse manier door  b.v. het zingen van Engelstalige liedjes.

Opleiden in de school
 We hebben als school besloten om vanaf vorig schooljaar alleen nog met Hogeschool Saxion (Deventer) in zee te gaan waar het Pabo stagiaires betreft. Om opleidingsschool te mogen zijn is minimaal nodig dat er een OIDS-gecertificeerde leerkracht (opleider in de school) aanwezig is op school. Voor onze school is dat Frouwke Berghuis. Zij begeleidt/coacht Pabo-studenten, mentoren en (startende) leerkrachten binnen de school en onderhoudt contacten met het relatiebeheer van Saxion. Het team is afgelopen schooljaar getraind in mentorschap. Met Saxion is inmiddels afgesproken beleid te maken, om uiteindelijk officieel opleidingsschool te mogen zijn. Wij willen deze toekomstige leerkrachten een volwaardige opleidingsplek bieden. De begeleiding is intern, en zowel de school, de studenten als Saxion, is gebaat bij goede communicatie onderling en naar ouders.
Wij willen toekomstige leerkrachten een volwaardige opleidingsplek bieden. Hierdoor krijgt de student een optimale leerplek, de school houdt feeling met nieuwe ontwikkelingen en onderzoek en daarnaast zorgt het voor extra “handen in de klas”. Het mes snijdt aan vele kanten!
Naast Pabo-studenten is het mogelijk dat wij het komende jaar stagiaires hebben van Landstede voor de opleiding onderwijsassistent.

Onderwijsinspectie
Behalve wijzelf,  inspecteert ook de onderwijsinspectie onze school regelmatig. U kunt de resultaten van deze inspectiebezoeken vinden op www.onderwijsinspectie.nl.
Onderwijstijd per week
Groep 1 en 2 3 en 4 5 en 6 7 en 8
         
Taalontwikkeling 11.00 11.00 8.45 8.45
Rekenen 2.15 3.30 3.45 3.45
Engels   0.30 1.00 1.30
Wereldoriëntatie 1.00 1.45 2.30 2.45
Lichamelijke Oefening/spel 7.30 (incl. pauze) 4.00 (incl. pauze) 1.30 1.30
Tekenen/Handvaardigheid/Muziek 1.45 2.30 2.30 1.45
Zelfstandig werken     2.15 2.00
GVO/HVO     0.45 0.45
Sociale Redzaamheid 1.30 1.45 0.45 1.00
Pauze     1.15 1.15
Totaal: 25 25 25 25