Hoofdstuk 3:                                     Welbevinden als basis

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig, gekoesterd en gewaardeerd voelen. Dit zijn dan ook belangrijke waarden op de brede school de Springplank. Al onze kinderen mogen zijn wie zij zijn en iedereen krijgt de kans zijn/haar eigenheid optimaal te ontwikkelen. Ieder kind wordt gezien en naar ieder kind wordt geluisterd.

Ieder kind wil gezien worden
Ieder mens wil gezien worden en een kind des te meer. Zien begint binnen onze school letterlijk met iedere dag opnieuw de kinderen welkom heten bij de start van de school. Zien betekent ook dat al onze leerkrachten ieder kind regelmatig een compliment geven. Over positief gedrag, maar ook over een nieuwe trui of een ander kapsel. De leerkracht ziet het bovendien wanneer een kind niet goed in zijn vel zit en besteedt daar aandacht aan. Zien betekent ook dat de leerkrachten zien wie dit ene kind is en wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Ieder kind mag zijn wie het is
Ieder kind heeft binnen de brede school het gevoel dat er naar hem of haar geluisterd wordt en dat hij/zij serieus wordt genomen. Kinderen leren beseffen dat je niet overal goed in kunt zijn, dat ook de zwakkere kanten gerespecteerd mogen worden en dat ieder mens fouten mag maken. We leren onze kinderen daarbij dat ze na iedere fout opnieuw kunnen beginnen. 

Veiligheid
Kinderen moeten zich veilig voelen om te kunnen leren. Veiligheid begint bij het weten dat de ander ziet wie je bent en je accepteert zoals je bent. Veiligheid is ook weten binnen welke grenzen je kunt handelen. Wij geven onze kinderen de vrijheid en het vertrouwen om hun eigen wensen en behoeften te volgen en zelf beslissingen te nemen binnen bepaalde grenzen.

Verantwoordelijkheid
Wij leren onze kinderen dat hun gedrag effect heeft op het gedrag van andere kinderen en dat de keuzes die zij maken gevolgen kunnen hebben voor hun medemensen, de samenleving of het milieu. Kinderen leren om rekening met elkaar te houden, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Wij vinden het bovendien belangrijk dat kinderen niet alleen zichzelf, maar ook anderen accepteren zoals zij zijn en voelen dat iedereen erbij hoort en mee mag doen; nu in de klas, later in de samenleving.
Zaken waarbij initiatief van de kinderen bevorderd worden zijn: het samen doornemen van de schoolregels, spreekbeurten en boekenbeurten, projectweken, activiteiten rond een goed doel, samenwerken van de bovenbouwgroepen met onderbouwgroepen en de kinderraad.

 
Wij zijn een brede Kanjerschool
De Springplank is al sinds jaren een Kanjerschool. Om dit predicaat te mogen voeren heeft het  team een cursus en de daarbij horende vervolgcursussen gevolgd. De Kanjertraining is een methode voor groep 1 t/m 8 op sociaal emotioneel gebied. Het belangrijkste doel van deze training is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Hierbij staan vertrouwensoefeningen centraal. Ook dit schooljaar zullen we de lessen voortzetten en de voortgang evalueren.
Afgelopen schooljaar hebben alle leerkrachten deelgenomen aan de opfriscursus Kanjertraining. Nieuwe leerkrachten worden verplicht de cursus te volgen om de regels te kunnen hanteren. Ook de collega´s van Kinderopvang KOOS kennen de basismethodieken van de Kanjertraining.

De vijf grondregels van de Kanjertraining zijn:       
De kinderraad
De kinderraad vergadert gemiddeld acht keer per jaar samen met de directie. Elk schooljaar in september worden er nieuwe verkiezingen gehouden om de raad weer voltallig te maken. Elk kind vanaf groep 5 mag hieraan meedoen. De kinderraad gaat regelmatig bij hun medeleerlingen ten rade om adviezen m.b.t. diverse onderwerpen in te winnen. Eén van de resultaten van de kinderraad is dat zij hebben meegedacht over de inrichting van het nieuwe schoolplein en de top drie wensen voor het speelplein ook daadwerkelijk hebben gerealiseerd. De raad wordt serieus genomen en heeft een goede en frisse inbreng voor de gehele school.