Actieve en betrokken ouders
Ouders spelen een belangrijke rol in onze school. Wij willen hen betrekken bij het onderwijs voor hun zoon of dochter, de kwaliteit van onze school en onze school in het algemeen. Ouders zijn voor ons dan ook een serieuze gesprekspartner. Wij vinden het bovendien heel erg belangrijk dat ook zij zich bij ons welkom en thuis voelen.
De eindverantwoordelijkheid blijft voor ieder kind uiteraard liggen bij ouders/verzorgers, maar het “samen onderweg gevoel”  is kenmerkend voor onze school. Wij vinden het van het grootste belang dat het kind daadwerkelijk merkt dat we samen onderweg zijn. Heeft u kritiek op ons onderwijs of goede tips, laat het ons weten!

Medezeggenschapsraad
Veel beslissingen die door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Om ervoor te zorgen dat met die belangen rekening wordt gehouden, is op elke school een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld: een verplicht overlegorgaan waarin personeel en ouders/verzorgers vertegenwoordigd zijn. De schoolleiding vraagt, afhankelijk van het onderwerp, advies of instemming aan de medezeggenschapsraad. Denk hierbij aan het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, de hoogte van de ouderbijdrage, enzovoorts. Ook kan de MR zelf onderwerpen aandragen. Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin elke school van Stichting De Mare is vertegenwoordigd; deze behandelt bovenschoolse onderwerpen.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar, met uitzondering van vertrouwelijke onderwerpen. De vergaderdata zijn te vinden in de schoolkalender. Wilt u een onderwerp inbrengen, dan kunt u dit het best mailen aan MR@bredeschooldespringplank.nl.
De MR is als volgt samengesteld:
                Namens de ouders
                                                               
Arwen Nelissen Judith-Ann Regout Kitty Stegeman
         
           Namens het personeel
 
Suzanne Vrielink (secretaris) Iris de Koekoek (tevens GMR-lid)               Anita Schutte              

 
Oudervereniging 'De Springplank'
Een school bestaat niet alleen uit leerlingen en leerkrachten. Ook de ouders/verzorgers vormen een belangrijke groepering. Immers de ouders/verzorgers kiezen voor een bepaalde school waar hun kind onderwijs volgt. Zij zien graag dat hun kind het naar de zin heeft op school. Het is natuurlijk ondoenlijk dat alle ouders continu op school zouden komen om te overleggen met de docenten over allerlei zaken die van belang zijn voor de hele school. Om toch voldoende overleg/feeling te hebben met de ouders, is er de Oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging fungeert als eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten daar waar het gaat om collectieve zaken. Persoonlijke zaken over individuele leerlingen worden natuurlijk rechtstreeks tussen ouder/verzorger en leerkracht geregeld.
De Oudervereniging is behalve aanspreekpunt ook de organisator van extra activiteiten in de school. In dit verband kunnen genoemd worden: het Sinterklaasfeest, extra activiteiten met Kerst en Pasen, schoolreizen, het oude spel, informele avonden voor ouders etc.
Het bestuur vergadert regulier acht keer per jaar. Een leerkracht is contactpersoon en indien nodig aanwezig bij deze vergaderingen. De Oudervereniging vergadert ook nog twee keer per jaar  samen met de Medezeggenschapsraad. Tijdens deze vergaderingen worden alle lopende zaken besproken. Daarnaast wordt er in de diverse commissies het nodige werk verzet.
Bestuursleden worden geworven via een oproep in de Springtijding. Indien nodig wordt er tussen de kandidaten gekozen. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen dan kunt u altijd met één van de bestuursleden persoonlijk contact opnemen of via de mail: ov@bredeschooldespringplank.nl.

OPA: Oud Papier Actie.
Een keer in de veertien dagen kunt u oud papier inleveren op school. Het oud papier dient in of bij de container gedeponeerd te worden en wel in dozen verpakt of gebundeld. Zie jaarkalender voor de data.

 
                      
Judith Neimeijer (voorzitter) Patricia Visscher (penningmeester) Anuschka Wageman (secretaris)
Astrid Nijenhuis Bertine Kobessen Nicole Visser
Silvia Askamp Debby Visser Manouk van de Beek
Mirjam ter Wal Vera Horstman
Namens het team 
Loes Overmars