De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) overlegpartner is van de directie. De MR bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (personeelsgeleding).
Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt: de MR is een spreekbuis van ouders en personeel.
Als overkoepeling van de verschillende medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen, kennen we een Gemeenschappelijke MR (de GMR), die zaken behartigt die alle scholen binnen Stichting de Mare aangaan.
Contact: mr@bredeschooldespringplank.nl